ZATERDAG 23 JUNI FIETSEN VAN CLUB NAAR CLUB ....VOOR JE CLUB !!    DOE MEE: FIETS EN STEUN JE CLUB !! zie de website     

Seizoenen 1955-1979

Zo maar een ledenvergadering in 1956 De voorzitter richt het woord tot Leen Aantjes die besloten heeft uit het bestuur te treden. Hij kan dit terugtreden begrijpen omdat Aantjes ook als juniorentrainer dienst doet in een uitwisseling met Zwervers. Bovendien is hij op de zaterdag en zondag actief als scheidsrechter in de afdeling Gouda. de voorzitter bedankt hem voor zijn diensten en benoemt Leen Aantjes als lid van verdienste. Tijdens de vergadering worden ook de nieuwe contributies vastgesteld:

Senioren:   ƒ 1,50 per maand junioren (16 t/m 18 jaar) ƒ 1,10 per maand junioren (12 t/m 16 jaar) ƒ 0,75 per maand rustende leden en donateurs ƒ 0,75 per maand Entreegelden 1e elftal:  ƒ 0,45 , kinderen   ƒ 0,25, Entreegelden 2e elftal: ƒ 0,35, kinderen   ƒ 0,15.

Eén van de leden vraagt om de vergadering een wat gezelliger karakter te geven zodat meer leden deze zullen bezoeken. De vereniging telt in 1956 zo’n 250 leden en het staatvoetbal doet zijn intrede.

Het eerste elftal uit de afgelopen jaren
Het eerste elftal uit de afgelopen jaren
 

Naar de K.N.V.B. De in 1954 aangetrokken trainer - de heer P. Scholten - doet het uitstekend. Zijn uitspraak: ‘Heren, trainen, trainen, trainen’ levert al snel resultaat op. In het seizoen 1955-1956 wordt het 1e elftal kampioen van de 1e klasse G.V.B. en promoveert naar de 4e klasse van de ‘grote’ K.N.V.B. Uiteraard wordt dit kampioenschap gevierd met een feestavond voor de spelers. Het bestuur had een gulle bui, want alle spelers kregen een balpen in de clubkleuren. De echte verrassing kwam evenwel van de donateurs en supporters. Het 1e elftal kreeg trainingspakken.

De voetbaltoto In het seizoen 1956-1957 deed de voetbaltoto haar intrede. Een welkome versterking voor de clubkas. Aan het einde van het seizoen had de vereniging een batig saldo van ƒ 559,08 uit de totogelden.

Rustige jaren De seizoenen na 1957 verlopen zonder echte ups en downs. de vereniging komt er financieel, mede dankzij de totogelden, weer wat beter voor te staan. Dit is ook de reden dat er in de ledenvergadering weer stemmen opgaan om weer een jaarlijkse feestavond te organiseren. De penningmeester, die bij dergelijke vragen meestal een geschokte indruk maakte, kan nu als ‘man in bonus’ zijn goedkeuring verlenen.

Op een buitengewone ledenvergadering op 9 januari 1961 verkrijgt de v.v. Nieuwerkerk de koninklijke goedkeuring. de leden worden bekend gemaakt met de nieuwe status van de vereniging en ook het bestuursapparaat wordt uitgebreid.

Weg uit de K.N.V.B. Na enkele seizoenen zonder schokkende gebeurtenissen, gebeurt er wat je gezien de prestaties in het seizoen 1962-1963 en 1963-1964 aan kon zien komen: degradatie naar de 1e klasse van de G.V.B. De klap was des te groter omdat de elftallen 2, 3 en 5 kampioen werden. Het 4e werd in een beslissingswedstrijd van een kampioenschap afgehouden. In 1964 beginnen ook besprekingen met de gemeente over de veldenkwestie. Nieuwerkerk kwam krap in zijn jasje te zitten.

Bestuurscrisis Het einde van het seizoen 1965 ~ 1966 staat in het teken van een grote bestuurscrisis. Vier bestuursleden hebben de wens te kennen gegeven te zullen aftreden. Onder hen bevindt zich ook de heer Koos Honkoop, die na een langdurige ambtsperiode als secretaris wil stoppen. De voorzitter bedankt de heer Honkoop en benoemt hem namens de vereniging als lid van verdienste. Gelukkig komen uit de vergadering van 29 augustus 1966, die door een record aantal leden (54) werd bezocht, genoeg kandidaten om de open gevallen plaatsen weer in te vullen.

kampioenselftal 1967
Het succesvolle kampioenselftal dat in 1967 promoveerde naar de 4e klasse van de K.N.V.B. Staand v.l.n.r.: W. Asselman (trainer), Jan Flipse, Piet v.Dortmund, Allan de Jong, Dick Hazenbroek, Anton v.d. Hoek, Goos Verkaik, klaas van Rijn, Kees Tuineburg, Wim Hoogendoorn en Nico Boer (grensrechter). Zittend v.l.n.r.: Bert Strijker, Frank Hazenbroek, Rien de Winter, Loek Timmer, Cor Wijnen en Nico de Kreij.

Opnieuw naar de K.N.V.B. Het 1e elftal wordt in het seizoen 1966-1967 weer kampioen en stoot voor de tweede keer in het bestaan van de vereniging door naar de 4e klasse van de K.N.V.B. De voortreffelijke trainingen van de heer W. Asselman hadden hun vruchten afgeworpen. Het kampioenschap komt ook op een goed moment, omdat bij de besprekingen met de gemeente over de velden voor het eerst sprake is van vastomlijnde plannen. Natuurlijk ook nu weer feest. Een druk bezochte receptie, de best bezochte in de geschiedenis van de vereniging, in de feestzaal van de heer Honkoop en ook nog een ontvangst op het gemeentehuis.

Afscheid van de voorzitter Aan het einde van het seizoen 1967-1968 gaf de toenmalige voorzitter en oud-Nieuwerkerkspeler Piet van Straalen te kennen zijn functie van voorzitter te willen neerleggen. Zijn werkzaamheden bij de gemeente Rotterdam en zijn bestuurslidmaatschap bij de woningbouwvereniging ‘Ons Huis’ waren niet meer te combineren met het voorzitterschap. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd Piet van Straalen tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 11 december 1968 benoemd als erelid van de v.v. Nieuwerkerk. De heer J. Kolthof volgde hem op als voorzitter.

Sportcomplex ‘Dorrestein‘ in wording Al vanaf 1968 vonden besprekingen plaats tussen het gemeentebestuur en de besturen van de Nieuwerkerkse voetbal- en korfbalvereniging om het geprojecteerde sportcomplex ‘Dorre-stein’ te kunnen realiseren. Het plan omvat een speelveld voor de korfbalvereniging en drie speelvelden alsmede een gravel trainingsveld voor de voetbalvereniging.  Het gemeentebestuur liet fijntjes weten dat de te bouwen opstallen door de verenigingen zelf (en ook voor eigen rekening) gerealiseerd moesten worden. Het gevolg hiervan was dat uit de leden een bouwcommissie werd samengesteld die de nodige voorbereidingen moest treffen om de bouw echt te realiseren.

De bouwploeg neemt het er even van

De v.v. Nieuwerkerk verhuist naar het sportcomplex ‘Dorrestein’ Het belangrijkste in genoemde periode waren de voorbereidingen voor de bouw, de bouw zelf en de komende verhuizing van de Rijskade naar het gloednieuwe sportpark ‘Dorrestein’. Een verhuizing die nodig was om de groei van de vereniging en het gebrek aan accommodatie het hoofd te kunnen bieden. Door de noeste arbeid van een groot aantal leden en vrijwilligers, met als leidende figuur Gerrit Groenendijk, verrees er een prachtige kantine met keuken en opslagruimte alsmede een bestuurskamer, acht kleedkamers en twee scheidsrechterskamers.  Eindelijk ruimte de ruimte: 3 velden, een trainingsveld, een kantine met kleedkamers ... kortom de voetbalvereniging Nieuwerkerk kon verder groeien.

De officiële opening en ingebruikneming van het sportcomplex ‘Dorrestein’ Een belangrijke dag voor de vereniging was ongetwijfeld de 21 augustus 1971. De wethouder J. Noorland, de latere  burgemeester van Dordrecht (en inmiddels met pensioen), verrichtte de officiële opening van het sportpark. de opening van de kantine werd verricht door de wethouder van sportzaken de heer Wenning. Een lang gekoesterde wens was hiermee in vervulling gegaan. De opening vond plaats in het kader van de Nieuwerkerkse sportweek. Gezien de vele sportactiviteiten op de 21e augustus recipieerde de vereniging op zaterdag 28 augustus. De belangstelling op deze receptie was enorm. Afgevaardigden van het gemeentebestuur, plaatselijke verenigingen, voetbalverenigingen uit de Goudse regio, de K.N.V.B., de afdeling Gouda en vele leden en oud-bestuursleden brachten hun gelukwensen over.

Onze inbreng in de Nieuwerkerkse Sportweek De sportweek, gehouden van 21 tot en met 28 augustus 1971, mag zonder meer geslaagd worden genoemd. Als hoogtepunten voor wat betreft onze vereniging was een optocht door het dorp met praalwagens waarop de verenigingen hun tak van sport uitbeeldden. op onze praalwagen, welke werd begeleid door jeugdleden in clubtenue, stond een miniatuur van ons clubgebouw. Het miniatuur was ontworpen door Gerrit Groenendijk en trok veel bekijks. Voor drie pupillenelftallen waren wedstrijden georganiseerd tegen Feijenoord. Een hele belevenis voor onze jongste leden. De allerkleinsten (E-pupillen) wisten zelfs het veld met een 1-0 overwinning te verlaten. Een ander hoogtepunt was de wedstrijd tussen het 1e elftal van onze vereniging tegen het kampioenselftal van Sparta uit het jaar 1958. de aftrap werd verricht door niemand minder dan Willem van Hanegem. De uitslag werd 2-2 en gaf de veldverhouding goed weer.

Damesvoetbal De vrouwenemancipatie vierde in 1971 hoogtij. Zo ook bij onze vereniging. er werd een dameselftal opgericht. de prestaties waren niet groots, maar bekijks was er genoeg. Met name onze ouwe rot in het scheidsrechtersvak Ome Jan van Wijngaarden voelde zich prima op z’n gemak tussen al het vrouwelijk schoon en blies menig partijtje.

De vereniging blijft groeien Door de ingebruikname van het nieuwe sportcom-plex en door de bevolkingsgroei binnen Nieuwerkerk aan den IJssel nam het ledenaantal (met name bij de jeugd) fors toe. Het aantal elftallen dat in het seizoen 1972-1973 aan de competitie zal deelnemen is als volgt: - senioren: 1 dames elftal en 8 heren elftallen - junioren:  3 A-elftallen, 3 B-elftallen en 5 C-elftallen.        - pupillen:  6 D-elftallen en 6 E-elftallen.

Gebrek aan leiders De lagere elftallen hebben geen leiders. Met man en macht wordt er naar bekwame leiders gezocht en zie  ... we zoeken ze nog steeds!

Massage In mei 1973 ontvangt het bestuur een brief van een masseur. Deze biedt zijn diensten aan. De tarieven: ƒ 12,50 voor de benen; het hele lichaam wordt voor ƒ 15,- per week onder handen genomen. Op de aanbieding wordt niet ingegaan.

Elftallen Het 1e elftal behaalde een goede derde plaats en bleek ook een moeilijk te nemen tegenstander in de bekercompetitie. Het 4e elftal werd als enige kampioen.

Bestuurlijke problemen In dit seizoen vond ook de zoveelste bestuurswisseling plaats. Nu waren het de voorzitter en de penningmeester die hun taken neerlegden. Ondanks dit alles bleef de vereniging doordraaien.

Voetballen in Bückeburg Op de uitnodiging van jumelagestad Bückeburg om met het bestuur en het 1e elftal een bezoek aan de partnerstad te brengen en een wedstrijd te spelen tegen de plaatselijke vereniging werd ingegaan. Maar hoe zat het met de vrouwen en verloofdes? Na overleg met de gemeente reisden we af met 14 spelers, 1 trainer, 1 verzorger, 4 bestuursleden en ... allen met hun respectievelijke echtgenotes of vriendinnen. Een hartelijke ontvangst door het stadsbestuur en de plaatselijke voetbalvereniging was ons deel. Allen werden ondergebracht in het ‘Jugendheim’. we konden terugkijken op een geslaagde 4-daagse trip.

De voetbalvereniging Nieuwerkerk in de ether In het seizoen 1973-1974 liep het ledenbestand terug tot ca 450 leden. Om financieel op de been te blijven werd de contributie verhoogd. Om even bij het financiële te blijven; de voetbalvereniging kon het niet zo goed met de gemeente vinden m.b.t. de huurovereenkomst. Er werd een zogenaamde koude oorlog gevoerd tussen beide. Deze liep zelfs zo hoog op dat er zelfs krantenberichten over verschenen. Hiermee was de maat nog niet vol. De toenmalige voorzitter wierp het probleem zelfs de ether in en zo belandde dit bij velen via Hilversum 2 in vele huiskamers.

A2-kampioen
A-2 kampioen. Staand v.l.n.r.: leider T. Rolloos, J. Hazenbroek,, P. Bakker, J. Oranje, J. Janse, L. de Lange, C. van Mourik en L. Verkaik. Zittend v.l.n.r.: P. Jongeneel, H. ter Maten, N. Boer, R. Vis (aan-voerder), D. van Erk en A. van de Dussen

Een ijsbaan? In de winter van 1973 kwam er een prima idee op tafel. Ons verharde trainingsveld (gravel) was ’s winters moeilijk te gebruiken. Waarom maken we er geen ijsbaan van? Een geweldig voorstel dat echter al snel letterlijk en figuurlijk in het water viel. Na de randen verhoogd te hebben en de afwateringsputten te hebben afgedicht, bleek het water er nog harder uit te lopen als dat het er werd opgespoten. Jammer ... geen voetballende ijsclub dus!

Bijna 3e klasse Onze trainer, de heer Arie Molenbeek, bleef bij de vereniging en bereikte met het 1e elftal een goede tweede plaats. er werden zelfs promotiewedstrijden gespeeld voor een vacante plaats in de 3e klasse van de K.N.V.B. Helaas mislukte deze grote stap.

Gedwongen stop van het dameselftal De dames haalden het einde van het seizoen niet. Door de autoloze zondagen en de verre uitwedstrijden was vervoer van het elftal niet meer haalbaar. Met het openbaar vervoer werd het een dagtocht en daar zagen de dames geen heil in. Dit betekende het einde van onze damesafdeling.

Bestuurswisseling Nee, gelukkig niet in het bestuur van de vereniging. De raad voor de sport in Nieuwerkerk aan den IJssel werd opgeheven en vervangen door de N.S.F. (de Nieuwerkerkse Sport Federatie) Alle Nieuwerkerkse verenigingen waren hierin vertegenwoordigd. Ook de voetbalvereniging was hierin vertegenwoordigd middels Piet van Straalen.

Pupillengroei Gezien de enorme aanwas van pupillen was het nodig om de pupillencommissie uit te breiden tot zes personen. Er werd gezocht naar een leuk binnenkomertje en zo werd er een heus MINI W.K. georganiseerd, voortbouwend op het succes van het Nederlands elftal op het echte W.K. ‘74 in Duitsland. Alle E- en D-spelertjes werden verdeeld over elftallen met wereldberoemde namen. Op de foto een goed overzicht over het verworven spelersmateriaal; aan spelertjes geen gebrek (175).

Het eerste elftal degradeert Zoals eerder vermeld eindigde het eerste elftal in het seizoen 1973-1974 op een 2e plaats en speelde zelfs promotiewedstrijden voor de 3e klasse. Helaas waren de prestaties in het daarop volgende seizoen zeer teleurstellend, zoniet dramatisch. Het vertrek van enkele spelers had het elftal er niet sterker op gemaakt. Via een laatste plaats keerde het 1e elftal weer terug naar de  afdeling Gouda/Leiden.

De K.N.V.B. neemt een belachelijk besluit Na de degradatie komt het 1e elftal uit in een zgn. geïntegreerde competitie met clubs uit de afdeling Gouda en de afdeling Leiden. Deze integratie zou voorlopig 3 seizoenen gelden. Na twee seizoenen vonden de meeste Goudse clubs dat deze integratie niet voortgezet moest worden. Problemen ontstonden toen het bestuur van de K.N.V.B. besloot een geïntegreerde hoofdklasse te gaan vormen voor beide afdelingen. Het besluit was genomen zonder ook maar één vereniging hierin te hebben betrokken. Ondanks de vele weerstand, elf van de twaalf betrokken clubs bleken tegen te zijn, hield de K.N.V.B. voet bij stuk. Pas later toen bleek dat de argumenten van de bond ongegrond bleken was men bereid een stap terug te doen. De zaak helemaal terugdraaien bleek niet mogelijk. de K.N.V.B. kwam met de volgende oplossing: de invoering van de hoofdklasse gaat door, maar is voor slechts één seizoen. Toen deze oplossing ons bestuur ter ore kwam, barstte de bom. Deze regeling betekende namelijk dat de clubs uit de 1e klasse een seizoen voor niets zouden spelen. Kampioen worden in de 1e klasse betekende promotie naar de hoofdklasse, maar deze klasse zou er dan niet meer zijn. Met een 1e elftal een volledige vriendschappelijke competitie spelen is natuurlijk iets wat niet door de beugel kan. Niet één voetballer voelt hier iets voor en laten we het dan nog maar niet hebben over motivatie. Als bestuur van de voetbalvereniging Nieuwerkerk stapte men naar de rechter. Op advies van de president van de Rotterdamse rechtbank kwamen de afdelingen Gouda en Leiden alsmede het bestuur van onze vereniging in vergadering bijeen. Getracht werd alsnog overeenstemming te bereiken in de zaak betreffende de invoering van de hoofdklasse. Het eindresultaat was, tegen de zin van de afdelingsbesturen in, dat de gewraakte hoofdklasse van de baan was, alsmede de geïntegreerde competitie. Het recht in deze had gezegevierd.

mini W.K. 1974
Aan het mini W.K. werd door zo'n 175 jongens deelgenomen
Staand v.l.n.r.: leider P. Hoogendoorn, R. Stolk, P. van Dalen,, J. v.d. Vloot v. Vliet, A. Kool,, J. de Bruin, A. v. Ewijk, L. den Toom en leider J. Baas. Zittend v.l.n.r. A. Leninghof, M. van Buuren, C. Hulswit, J. Hazenbroek, J. Zuidgeest en R. Baas.
C2 Kampioen

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links