NIEUWS

Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering

KORTE IMPRESSIE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Op 13 december jl. was de Algemene ledenvergadering. Wederom was het aantal aanwezigen niet bijster hoog te noemen. In totaal waren er inclusief het bestuur 36 leden aanwezig.

 

 

Naast de gebruikelijke agendapunten stond er deze keer ook het bestuursvoorstel tot de overstap van senioren prestatievoetbal naar de zaterdag als een van de punten.

Na de opening volgden de notulen van de vorige vergadering, de verslagen van de secretaris en de diverse commissies. Hierna was het de taak van onze penningmeester om de financiële stukken te behandelen. Er werden vanuit de vergadering een flinke reeks van vragen op tafel gelegd mede doordat de uitgaven voor de nieuwbouw door enkele tegenvallers fors boven de begrote bedragen lagen. De uitgaven konden goed worden onderbouwd maar we moeten de komende jaren de broekriem flink aanbinden. De kascontrolecommissie stelde de vergadering voor om het bestuur en m.n. de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  Wim Müller werd bedankt voor zijn diensten in deze commissie. Rob Schurink werd gekozen als reserve lid.

Alvorens de begroting door te nemen stond het bestuursvoorstel tot overgang van het prestatievoetbal senioren van de zondag naar de zaterdag op de agenda. De voorzitter onderbouwde dit voorstel en toen barstte het vragenuurtje los. Natuurlijk is er maar beperkt plaats voor senioren op de zaterdag, maar de vergadering begreep de argumenten waarom heel goed. Toen er uiteindelijk werd overgegaan tot stemming was de vergadering unaniem voor de overstap.

Hierna volgde de meerjarenbegroting. Deze was al aangepast aan de nieuwe situatie. Door de extra bouwkosten kwam het resultaat dit seizoen uit op een klein negatief saldo. Om de liquiditeit te waarborgen stelde het bestuur de vergadering voor om het komende seizoen de contributie voor alle leeftijdsgroepen met € 10,- te verhogen. De vergadering ging hier mee akkoord. Er zit dan geen jaarlijkse indexatie van 3% op.

Hierna volgde de bestuursverkiezing. Onze penningmeester Davy Govers was aftredend en herkiesbaar. Zoals verwacht waren er geen tegenkandidaten en dus mag Davy weer drie seizoenen doorgaan. Hierna restte nog de rondvraag waarna de voorzitter de aanwezigen kon bedanken en de vergadering kon sluiten.

Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook

De temperatuur in Nieuwerkerk is op dit moment:

Overige links